SPRÁVA VYMÁHÁNÍ

                                 POHLEDÁVEK   

 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ   

 www.hlidame.to, www.kvesta.com

 


Vážený pane, vážená paní,  

možná si někdy kladete následující otázky:

Jak nejlépe předejít vzniku pohledávek?

Jak efektivně řešit pohledávky mimosoudní cestou?

Jak postupovat, pokud všechny pokusy mimosoudního řešení pohledávek selhaly?

Na všechny Vaše problémy máme odpověď.

Dovolte, abych Vám představil společnost Kvesta.

Společnost  Kvesta s.r.o. zahájila svoji činnost v roce 2000. S využitím dlouholetých  profesionálních zkušeností našich spolupracovníků se věnujeme všem typům služeb souvisejících s pohledávkami.

Pracujeme  po celém území České republiky, Slovenské republiky a Polska s přesahem do celého světa.

Zasílám Vám základní informace o naší spoleřnosti, nejčastější problémy a možnosti jejich řešení a také popis některých našich hlavních produktů. Budete-li nás někdy potřebovat, kontaktovat mne můžete kdykoliv.

V současné době nabízíme tyto produkty:

   mimosoudní inkaso                                                                    – popis produktu přiložen níže

  exekuce a dohlížecí řízení 

  preventivní dozor (nálepky na Vaše faktury)                        – popis produktu přiložen níže

  výstraha                                                                                         – popis produktu přiložen níže

  správa pohledávek                                                           

  vzdálený přístup

  soudní inkaso

  analýza pohledávek

  obchodní informace

  sledování splatnosti faktur


Nejčastější problémy a možnosti jejich řešení:

Jak se vyhnete spolupráci s neseriozními a nesolventními firmami?

Než zahájíte spolupráci s novým obchodním partnerem, prověřte si jej pomocí námi vypracované obchodní informace. Nabízíme tři typy obchodních informací: Standard, Podrobná a Posouzení věřitelského rizika. Najdete v nich registrační data a finanční údaje konkrétní firmy, prověření funkčnosti spojení, vazby na jiné subjekty, výstup z databází nesolventních firem doplněný odborným komentářem, medailonky významných lidí firmy, popis produktů, doporučíme vám maximální výši kreditu.

Máte platební rozkaz nebo pravomocný rozsudek soudu a nevíte co dál?

Zprostředkujeme vám exekuci, zkontaktujeme exekutora a ve spolupráci s ním pro vás zajistíme exekuci. V případě momentální insolvence dlužníka také dohlížecí řízení po dobu deseti let.

Potýkáte se s výkyvy cash flow po dobu nezaplacení faktur před jejich splatností?

Využijte rychlé financování pomocí tuzemského regresního factoringu. Na vaše neproplacené faktury vám ihned vyplatíme zálohu až do výše 80 % jejich hodnoty. Faktury nám také zároveň můžete předat ke sledování splatnosti, které může při jejich včasném neuhrazení pokračovat výstrahou nebo mimosoudním či soudním inkasem.

Vaše firma obecně nemá problémy s pohledávkami, ale občas řešíte jednotlivé, komplikovanější,  případy?

Využijte mimosoudní inkaso pohledávek. Je určeno klientům, kteří nám předají méně než 50 případů měsíčně. Může se jednat třeba jen o jeden případ a jednorázovou spolupráci. Mimosoudní inkaso má tu výhodu, že k vašemu případu budeme přistupovat individuálně ve snaze najít co nejefektivnější řešení. Na mimosoudní inkaso můžeme navázat inkasem soudním nebo ho zkombinovat s výstrahou.

Vaše pohledávka je nízká a myslíte si, že se jí vůbec nebudeme zabývat?

V rámci mimosoudního inkasa pohledávek a správy pohledávek můžeme řešit pohledávky bez ohledu na jejich výši. Je třeba si navíc uvědomit, že pohledávka denně nárůstá o úroky z prodlení a její výše tudíž roste. 

Kdy nám pohledávky předat?

Platí, že čím dříve nám pohledávky předáte, tím větší je procento úspěšnosti jejich vymožení (viz graf v sekci Statistiky). Pohledávky - nejčastěji dlužné faktury - je nejlepší předávat ihned po splatnosti (k výstraze nebo mimosoudnímu inkasu) nebo v předstihu k preventivnímu dozoru a sledování splatnosti faktur. Mimosoudní inkaso však lze zahájit i u starších pohledávek. Pokud už jste pohledávky vymáhali bez úspěchu sami, lze přistoupit rovnou k soudnímu inkasu.

Byl na vašeho dlužníka vyhlášen konkurz?

Vaše pohledávky včas přihlásíme do konkurzního řízení tak, aby nedošlo k popření pohledávky a jejímu vyřazení z konkurzní podstaty, což by znamenalo nemožnost tuto pohledávku zvýhodnit ve vašem účetnictví. V rámci našeho produktu analýza pohledávek a poradenství vám pomůžeme i v průběhu konkurzu najít další možná řešení vašich pohledávek. I s pohledávkami přihlášenými do konkurzu se dá dále pracovat.

Vystavujete měsíčně velké množství faktur a nejste spokojeni s platební morálkou odběratelů?

Vám je určen produkt správa pohledávek. Jde o správu a mimosoudní inkaso celého portfolia pohledávek (asi od 50 případů měsíčně). Pohledávky nám předáváte v elektronické podobě v předem dohodnutých časových intervalech. Správa pohledávek je výhodná tím, že jde o kontinuální spolupráci. Můžeme tudíž zároveň provést analýzu pohledávek a doporučit vám preventivní opatření. Z nich zajišťujeme preventivní dozor formou speciálních nálepek, sledování splatnosti faktur a výstrahu.

Obáváte se, jestli je předání pohledávek inkasní kanceláři dobře právně ošetřeno?

Pracujeme na základě mandátní smlouvy (mimosoudní inkaso a správa pohledávek) uzavřené ve smyslu ustanovení § 566 a následujících obchodního zákoníku a plné moci, které se řídí našimi všeobecnými obchodními podmínkami. Jedná-li se o soudní inkaso pohledávek, uzavřeme s vámi smlouvu o postoupení pohledávky podle ustanovení § 524 a následujících občanského zákoníku. V tomto případě se stáváme novým věřitelem a neseme zodpovědnost za veškeré jednání směřující k inkasu dlužné částky.

Obáváte se metod, které inkasní kanceláře využívají k vymožení dluhu?

Vyberete-li si ke spolupráci seriozní firmu, kterou Kvesta s.r.o. je, nemusíte mít žádné obavy. Užíváme metody, které jsou plně v souladu s právním řádem České republiky. Jedná se o písemné a telefonické upomínání, u nestandardních případů o osobní návštěvy, které nám umožňují navázat osobnější kontakt s dlužníkem.

Chcete pouze konzultovat problémy týkající se pohledávek?

I v tomto případě se na nás obraťte. V rámci poradenství s vámi prodiskutujeme veškeré otázky, které jakkoliv s pohledávkami souvisejí. Je pouze na vás, jestli pak s námi budete nebo nebudete dále spolupracovat. Můžeme také provést analýzu vašich pohledávek a navrhnout nejlepší cestu jejich řešení a prevence.

Jste Městský úřad a máte problémy s neplatiči nájemného? Upomínání a vymáhání dlužných nájmů je časově náročné a vaši zaměstnanci se těmto činnostem věnují nad rámec běžných pracovních povinností?

Kvesta s.r.o. od vás převezme práci s vymáháním dlužných nájmů. Využijte mimosoudní inkaso pohledávek, na které v případě nutnosti navazuje inkaso soudní, které jsme schopni dovést až k exekuci a dohlížecímu řízení. Převezme-li inkaso pohledávek - dlužných nájmů - inkasní kancelář, začne většinou dlužník ke svému dluhu přistupovat s větší odpovědností. Pravděpodobnost zaplacení dluhu, například formou splátek podle rozumného splátkového kalendáře, se zvyšuje.

Obáváte se vymáhání pohledávek prostřednictvím inkasní kanceláře, protože se domníváte, že může poškodit vztahy s vašimi obchodními partnery?

Inkasní kancelář se snaží postupovat tak, aby po vyřešení konkrétních pohledávek mohla vaše spolupráce s obchodním partnerem bez problémů pokračovat. Jsme si vědomi toho, že jednáme s vašimi klienty. Můžete však využít mimosoudní nebo soudní inkaso formou postoupení pohledávek. Znamená to, že se Kvesta s.r.o. stává novým věřitelem vašeho dlužníka a bere na sebe veškerou zodpovědnost za jednání vedoucí k inkasování pohledávky včetně případných úroků z prodlení.

Jak si zajistit zaplacení faktur ke dni splatnosti?

Zaplacení fakturované částky ke dni splatnosti vám do jisté míry zajistí sledování splatnosti faktur. Ne vždy se tento cíl podaří splnit. Spolupráce s naší společností vám však minimálně zkrátí dobu mezi vystavením faktury a připsáním peněz na účet. Tento produkt je vhodný hlavně v případě odběratelů s horší platební morálkou. Sledování splatnosti faktur lze vhodně kombinovat s preventivním dozorem prostřednictvím nálepek nebo výstrahou. V případě nezaplacení dlužné částky můžeme plynule navázat mimosoudním nebo soudním inkasem, které jsme schopni dovést až k exekuci a v případě insolventnosti dlužníka se postarat o desetileté dohlížecí řízení.

Jak dát odběrateli ihned s odesláním faktury najevo, že pečlivě sledujeme jeho platební morálku?

Využijte preventivní dozor, který nabízíme formou speciálních nálepek na vystavené faktury. Nálepka textem a designem upozorní odběratele, že splatnost faktury je důsledně hlídána a v případě neuhrazení dlužné částky ke dni splatnosti se případem ihned začíná zabývat Kvesta s.r.o. Nálepky dodáváme spolu s informativním letákem, který přiložíte vždy k první označené faktuře. Je jen na vás, jestli s námi v případě nezaplacení budete dále spolupracovat objednáním navazujících produktů. Jsou to: výstraha, mimosoudní nebo soudní inkaso, exekuce, dohlížecí řízení. Dalším preventivním opatřením, které vám zajistíme je sledování splatnosti faktur. 

Nevíte si rady s vaším vnitrofiremním systémem upomínání dlužníků a vymáhání pohledávek?

V rámci analýzy pohledávek a poradenství důkladně zhodnotíme váš interní upomínkový systém a navrhneme konstruktivní inovace. Na přání vám vypracujeme celkový projekt interního upomínkového systému a pomůžeme vám v jeho zavádění do praxe.

Jste začínající firma a chtěli byste maximálně preventivně ošetřit vznik případných budoucích pohledávek?

Poradíme a nabídneme vám různé možnosti prevence. Jde především o správnou formulaci smluv, která je často tím nejúčinnějším opatřením proti vzniku pohledávek. Dále můžete využít preventivní dozor formou speciálních nálepek a sledování splatnosti faktur. Na zakázku vám vypracujeme celkový systém interní prevence pohledávek a upomínkového řízení, který vám pomůžeme zavést do praxe.

Chcete dát před zahájením mimosoudního inkasa vašemu dlužníkovi ještě jednu šanci?

Pak je tu pro vás výstraha. Je to jednorázová upomínka formou dopisu, někdy kombinovaného s telefonickým rozhovorem s dlužníkem. Důrazně ho upozorní, že musí k příslušnému termínu proplatit faktury po splatnosti včetně úroků z prodlení. Varujeme ho, že pokud tak neučiní, budou proti němu zahájeny příslušné kroky směřující k vymožení dluhu mimosoudním nebo soudním inkasem. Zapojení třetí strany, společnosti Kvesta, dá dlužníkovi najevo, že je věřitel ochoten k inkasu dlužné částky využít veškeré zákonné způsoby. Účinnost výstrahy roste v kombinaci s preventivním dozorem formou nálepek.

Popis některých našich produktů:

Mimosoudní inkaso

Provádíme mimosoudní inkaso pohledávek bez ohledu na jejich výši a momentální stav. Na základě rozboru aktuálního stavu pohledávek vám vypracujeme individuální plán dalšího postupu. Uzavřením zastupitelské smlouvy nás pověříte vymáháním pohledávky. 

Mimosoudní inkaso je určeno každému, kdo chce efektivně řešit své pohledávky, i když se jedná pouze o ojedinělé nebo nestandardní případy. Mimosoudní inkaso je cesta nejméně nákladná a často nejúčinnější. Včasné řešení pohledávek výrazně zlepší vaše finanční toky (cash flow)!  

Během mimosoudního řízení pracujeme na základě mandátní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení § 566 a následujících obchodního zákoníku a plné moci, které se řídí našimi všeobecnými obchodními podmínkami. K jednotlivým předávaným pohledávkám vždy potřebujeme kopie všech dokumentů, které dokládají existenci pohledávky (např. faktury, objednávky, případně uznání dluhu...) Postupujeme vždy v souladu s právním řádem České republiky. Naši inkasní specialisté používají tyto metody: opakované písemné upomínání, telefonické jednání a urgence a v neposlední řadě  osobní jednání s dlužníkem. Cílem je zaplacení dlužné částky, uzavření splátkového kalendáře, zajištění pohledávky směnkou, zvažujeme možnost zápočtu pohledávek, dohody o nepeněžitém plnění, hledáme zájemce o pohledávku a podobně. V případě nutnosti vaše pohledávky včas a bez problémů přihlásíme do konkurzního řízení tak, aby nedocházelo k popření pohledávky, jejímu vyřazení z konkurzní podstaty a nemožnosti tuto pohledávku daňově zvýhodnit ve vašem účetnictví. Budete-li vymáhat pohledávky sami, těžko odhadnete celkové náklady a neuvidíte je v účetnictví (skrývají se ve mzdách, poštovném, nákladech na právní služby a tak dále). Odměna, kterou zaplatíte externí společnosti (outsourcing), je  podložena daňovým dokladem a je tudíž daňově uznatelným nákladem.

Výstraha

Za fixní cenu odešleme výstražnou upomínku jako doplněk  mimosoudního inkasa pohledávky. Po upozornění, že datum splatnosti faktur uplynulo, často dlužník zaplatí, aby se vyhnul problémům s vymáháním dluhu. Také pro zachování dobrého obchodního jména firmy.

Výstraha je vhodným produktem, pokud se nejedná o notorické neplatiče nebo právnické osoby či podnikatele s permanentně špatnou platební morálkou. Je-li neuhrazení faktury spíše výjimečné. Tehdy, když si myslíte, že skluz v úhradě peněz vznikl nedopatřením, opomenutím nebo momentálním výkyvem v cash flow. I váš dlužník může mít dlužníky.

Preventivní dozor

Jako účinné preventivní opatření vám nabízíme zakoupení speciálních výstražných nálepek. Nalepíte je na vystavené faktury a tím vaše odběratele nenásilně upozorníte, že při špatné platební morálce začínáte okamžitě spolupracovat s naší společností.

Preventivní dozor formou nálepek je určen všem, kteří jsou rozhodnuti učinit veškerá opatření směřující ke včasné úhradě vystavených faktur. Pocit odběratele, že na jeho platební morálku dohlíží třetí nezávislá strana, zvyšuje jistotu včasné úhrady faktur.

Nabízíme vám k zakoupení speciální nálepky, které nalepíte před odesláním na vámi vystavené faktury. Nálepky dodáváme s informativním letákem, ve kterém vašim odběratelům vystvětlíme význam nálepek. Leták je formulován tak, aby se vašich klientů nemohl nijak dotknout a obsahuje ujištní, že nálepky nejsou výrazem nedůvěry ke konkrétnímu odběrateli. Nálepka textem i originálním grafickým zpracováním upozorní vaše obchodní partnery na to, že se v případě špatné platební morálky začne o úhradu dlužných částek zajímat Kvesta s.r.o. Na mnoho potenciálních dlužníků  zapůsobí už samotný preventivní dozor. Nálepky proto můžete využít zcela samostatně bez ohledu na naše další produkty. Jsou velice levným a zároveň efektivním řešením.

okud máte zájem řešit nově Vaše pohledávky, zavolejte kdykoliv a domluvíme si nezávaznou schůzku přímo ve Vaší firmě. Naše ceny Vás jistě příjemně překvapí.

Tel: 731 947 409 e-mail: skovajsa@kvesta.com, www.kvesta.com, www.hlidame.to

Dále nabízíme:

HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY  • Úroková sazba již od 9,9 %.
 • Ušetříte až polovinu ve srovnání se splátkovým prodejem.
 • Půjčit si můžete od 15 000 Kč.
 • Peníze máte k dispozici do 24 hodin maximálně 2 pracovních dnů od podání žádosti.
 • Nemusíte si zakládat běžný účet.
 • Zajištění ručitelem není podmínkou pro získání Rychlé půjčky.  
 • Peníze lze vyzvednout v hotovosti nebo převést na účet.

Jaké jsou výhody úvěru ŠAMPION?

 
 • Máte jistotu, že se splátka  po celou dobu trvání úvěru nezmění
 • Úvěr můžete splácet až 22 let. 
 • Můžete kdykoliv a bez sankcí poslat mimořádné splátky
 • Garantujeme pevnou úrokovou sazbu 5,2 % po celou dobu trvání úvěru. 
 • Nemusíte mít nic naspořeno
 • Ušetříte na daních (snížením základu daně z příjmů o zaplacené úroky z úvěru).

ŠAMPION = 300 000 Kč jen za 1 950 Kč měsíčně

výše úvěru (v Kč)výše měsíčních splátekvýše měsíčního zatížení rodiny **
300 000 * 1950 Kč1525 Kč
400 0002600 Kč2035 Kč
500 0003250 Kč2545 Kč
750 0004875 Kč3815 Kč
1 000 0006500 Kč5085 Kč

* Minimální výše úvěru ŠAMPION, kterou buřinka poskytuje.
** Po uplatnění daňového odpočtu v maximální výši.

Nemáte žádné úspory pro financování svých bytových potřeb?

I s tím si ŠAMPION jednoduše a rychle poradí. Není skutečně potřeba mít cokoli naspořeno.

Mít smlouvu u buřinky se vyplácí

Pokud už u buřinky spoříte, ušetříte na poplatcích. Abyste neplatili vstupní úhradu za uzavření vkladové smlouvy, která vznikne současně s poskytnutím úvěru ŠAMPION, stačí:

 • mít platnou smlouvu o stavebním spoření s 2% úročením; 
 • mít zaplacenou vstupní úhradou nejpozději k 30. 4. 2004.

Na co můžete úvěr ŠAMPION použít?

 • Koupě bytu nebo stavebního pozemku;
 • výstavba nebo koupě rodinného domu;
 • rekonstrukce, modernizace a úpravy;
 • půdní vestavby a nástavby;
 • splacení jiným, méně výhodných úvěrů a půjček poskytnutých jinými bankami na bytovou potřebu;
 • vypořádání společného jmění manželů nebo dědictví spojeného s nemovitostí;
 • koupě podílu na nemovitosti.

Jak úvěr ŠAMPION získat? 

 • Promyslete si, kolik potřebujete na své plány spojené s bydlením; 
 • poraďte se s naším poradcem tel.číslo 59541244,776255670 
 • úvěr ŠAMPION vám rádi pomůžeme vyřídit v poradenské kanceláři.

Tak neváhejte příliš dlouho a přijďte se osobně seznámit se ŠAMPIONEM a jeho dalšími výhodami! Naše nabídka je limitovaná vyčleněným objemem finančních prostředků.

Překlenovací úvěry pro fyzické osoby

 S překlenovacím úvěrem nemusíte na splnění svých snů o bydlení čekat! Není třeba mít cokoli uspořeno nebo stačí jen málo. Všech výhod stavebního spoření můžete využít okamžitě.

Jaké jsou výhody překlenovacích úvěrů?

 • Rychle vyřešíte své bytové potřeby.
 • Sami rozhodnete, jak velký úvěr zvolíte.
 • Peníze dostanete okamžitě po uzavření smlouvy.
 • Po celou dobu splácení překlenovacího úvěru máte nárok na státní podporu.
 • Zaplacené úroky si odečtete od daňového základu a ušetříte tím na daních.

Za jakých podmínek můžete požádat o překlenovací úvěr?

 • Stačí mít uzavřenou smlouvu o stavebním spoření.
 • Nemusíte mít nic naspořeno!

Úrokové sazby překlenovacích úvěrů

S překlenovacím úvěrem máte jistotu, že se úroková sazba po celou dobu splácení nezmění. Můžete tak dobře plánovat své rodinné výdaje.

podíl uspořené částky na cílové částceminimální doba spoření úroková sazba - překlenovací úvěr
nad 3 roky5,25 %*
5,75 %
10 % a vícenad 1 rok6,75 %
do 1 roku7,50 %**
7,75 %

* úroková sazba podmíněna existencí úvěrové angažovanosti dlužníka u SSČS
** úroková sazba podmíněna akontací 20 % cílové částky

Podíl uspořené částky
na cílové částce
ProduktRoční úroková sazba *
0 % a vícepřeklenovací úvěr
MAXI TREND
6,0 % resp. 6,8 %

* Úroková sazba překlenovacího úvěru MAXI TREND závisí na výši měsíční úložky pro dospořování.

Čerpání a splácení překlenovacího úvěru

Úvěry od buřinky můžete čerpat jednorázově, postupně nebo zálohově.

Překlenovací úvěr můžete splácet až 4 roky. Do doby, než splníte podmínky pro získání úvěru ze stavebního spoření, platíte pouze úroky z překlenovacího úvěru a případně spoříte do 40 % cílové částky. Poté, co splníte podmínky pro získání výhodného úvěru ze stavebního spoření, splatíte překlenovací úvěr výnosy ze stavebního spoření a úvěrem ze stavebního spoření.

Splácet můžete podle svých možností. Pokud budete chtít vložit mimořádnou splátku, buřinka vám to umožní. A bez sankcí!

Co je důležité pro poskytnutí překlenovacího úvěru?

 • Doložit správné doklady totožnosti a bonity.
 • Prokázat zajištění úvěru.
 • Uvést účel úvěru.

INFORMACE ZÍSKÁTE NA TEL.ČÍSLE 595 041 244, 776255670.                                             E-mail: jaroslav.skovajsa@quick.cz

Překlenovací úvěry pro fyzické osoby

 S překlenovacím úvěrem nemusíte na splnění svých snů o bydlení čekat! Není třeba mít cokoli uspořeno nebo stačí jen málo. Všech výhod stavebního spoření můžete využít okamžitě.

Jaké jsou výhody překlenovacích úvěrů?

 • Rychle vyřešíte své bytové potřeby.
 • Sami rozhodnete, jak velký úvěr zvolíte.
 • Peníze dostanete okamžitě po uzavření smlouvy.
 • Po celou dobu splácení překlenovacího úvěru máte nárok na státní podporu.
 • Zaplacené úroky si odečtete od daňového základu a ušetříte tím na daních.

Za jakých podmínek můžete požádat o překlenovací úvěr?

 • Stačí mít uzavřenou smlouvu o stavebním spoření.
 • Nemusíte mít nic naspořeno!

Úrokové sazby překlenovacích úvěrů

S překlenovacím úvěrem máte jistotu, že se úroková sazba po celou dobu splácení nezmění. Můžete tak dobře plánovat své rodinné výdaje.

podíl uspořené částky na cílové částceminimální doba spoření úroková sazba - překlenovací úvěr
nad 3 roky5,25 %*
5,75 %
10 % a vícenad 1 rok6,75 %
do 1 roku7,50 %**
7,75 %

* úroková sazba podmíněna existencí úvěrové angažovanosti dlužníka u SSČS
** úroková sazba podmíněna akontací 20 % cílové částky

Podíl uspořené částky
na cílové částce
ProduktRoční úroková sazba *
0 % a vícepřeklenovací úvěr
MAXI TREND
6,0 % resp. 6,8 %

* Úroková sazba překlenovacího úvěru MAXI TREND závisí na výši měsíční úložky pro dospořování.

Čerpání a splácení překlenovacího úvěru

Úvěry od buřinky můžete čerpat jednorázově, postupně nebo zálohově.

Překlenovací úvěr můžete splácet až 4 roky. Do doby, než splníte podmínky pro získání úvěru ze stavebního spoření, platíte pouze úroky z překlenovacího úvěru a případně spoříte do 40 % cílové částky. Poté, co splníte podmínky pro získání výhodného úvěru ze stavebního spoření, splatíte překlenovací úvěr výnosy ze stavebního spoření a úvěrem ze stavebního spoření.

Splácet můžete podle svých možností. Pokud budete chtít vložit mimořádnou splátku, buřinka vám to umožní. A bez sankcí!

Co je důležité pro poskytnutí překlenovacího úvěru?

 • Doložit správné doklady totožnosti a bonity.
 • Prokázat zajištění úvěru.
 • Uvést účel úvěru.

E-mail: jaroslav.skovavajsa@quick.cz

Překlenovací úvěry pro právnické osoby

S překlenovacím úvěrem dosáhnete okamžitého řešení bytových potřeb i v případě, že spoříte krátce nebo teprve spořit začnete. O překlenovací úvěr může požádat právnická osoba. Jelikož je možné překlenovací úvěr splácet až 5 let, vaše finanční zatížení se vhodně rozloží.

Úvěry pro právnické osoby lze kombinovat s programy pro fyzické osoby a získat tak na rozvoj bydlení ještě více peněz. Rádi úvěr přizpůsobíme vašim potřebám.

Jaké jsou podmínky pro získání překlenovacího úvěru?

 • uzavřená smlouva o stavebním spoření;
 • naspořeno alespoň 20 % cílové částky.

Překlenovací úvěry právnickým osobám jsou poskytovány zdarma.

Úrokové sazby překlenovacích úvěrů pro právnické osoby jsou stanovovány individuálně a pohybují se v rozmezí od 6,15 % do 8,5 % p. a. Při stanovení konkrétní výše úrokové sazby vycházíme z úrokových sazeb pro fyzické osoby a zároveň přihlížíme k míře rizika, formě zajištění a informacím z úvěrového registru.

Co je důležité pro poskytnutí překlenovacího úvěru?

 • Doložit správné doklady potřebné pro vyřízení úvěru pro právnické osoby.
 • Prokázat zajištění úvěrů.
 • Uvést účel použití úvěru.
 • INFORMACE ZÍSKÁTE NA TEL.ČÍSLE 776255670.
 • E-mail: jaroslav.skovajsa@quick.cz